logo

Rizikové kácení

Ať potřebujete pokácet čtyřmetrovou jabloň nebo čtyřicet metrů vysoký topol, neváhejte se na nás obrátit. S obojím máme mnohé zkušenosti a jsme plně vybaveni i proto nejnáročnější kácení. Žádost o kácení pro fyzické osoby viz zde, právnické osoby viz zde.

 

Kdy nepotřebuji povolení ke kácení dřevin:

  • ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích definovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň*
  • stromy do obvodu 80cm měřeno ve výšce 1,3m nad zemí* 
  • zapojené porosty dřevin do 40m2  za předpokladu, že se nejedná o dřeviny s obvodem větším než 80cm*
  • je-li bezprostedně ohrožen život či zdraví či hrozí-li škoda značného rozsahu tzv. havarijní kácení nutno podat oznámení o kácení dřevin do 15dnů. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci.
  • dřeviny pěstované na pozemcích definovaných v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako planátáž dřevin
  • jde-li o kácení z důvodů pěstebních, zdravotních, při údržbě břehových porostů a kácení v ochranných pásmech zařízení elektrizační a plynárenské soustavy. Nutno podat oznámení o kácení nejméně 15 dnů před započetím kácení.

* neplatí pro stromy, které jsou součástí významných krajinných prvků, stromořadí (tj. souvislá řada nejméně 10 stromů, památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin např. dub pýřitý a tis červený, dřín obecný